Zasady ochrony prywatności w firmie Hillrom

Globalne Zasady Dotyczące Ochrony Danych 

Firma Hillrom Holdings, Inc., z siedzibą pod adresem wymienionym dla tego podmiotu tutaj, wraz z jej podmiotami stowarzyszonymi zlokalizowanymi na całym świecie („Hill-Rom” lub „my”), zobowiązuje się chronić i szanować poufność danych użytkownika. Jednostki firmy Hillrom odpowiedzialne za gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika w celach opisanych w niniejszych Globalnych Zasadach Dotyczących Ochrony Danych („Jednostka firmy Hillrom”) wymieniono tutaj. Globalne Zasady Dotyczące Ochrony Danych odnoszą się do korzystania przez użytkownika z wszystkich naszych aplikacji i usług internetowych, społecznościowych i przeznaczonych do użytku na urządzeniach przenośnych, za pośrednictwem których użytkownik może wchodzić w interakcje z naszą firmą („Usługi”).  W niniejszych Globalnych Zasadach Dotyczących Ochrony Danychokreślono warunki przetwarzania wszystkich gromadzonych przez nas lub przekazywanych nam danych osobowych użytkownika. Należy uważnie zapoznać się z poniższymi informacjami w celu zaznajomienia się z procedurami dotyczącymi danych osobowych i postępowania z nimi. 

1. INFORMACJE GROMADZONE OD UŻYTKOWNIKÓW I SPOSÓB ICH UŻYWANIA 

Możemy gromadzić i przetwarzać poniższe informacje dotyczące użytkownika. 

Informacje przekazywane przez użytkownika 

Możemy gromadzić wszelkie informacje przekazywane nam przez użytkownika w sytuacji, gdy: 

(i) użytkownik rejestruje się w celu korzystania z dowolnej z Usług (na przykład w celu pobrania raportu analitycznego, rejestracji udziału w seminarium internetowym lub w sesji typu
e-learning albo zgłoszenia chęci dostępu do centrum materiałów dot. produktów medycznych (Clinical Resource Center));
(ii) użytkownik tworzy konto lub uzupełnia dane dowolnego profilu stosowanego w ramach Usług;
(iii) użytkownik publikuje, przesyła lub udostępnia jakiekolwiek materiały bądź treści za pośrednictwem dowolnych Usług (na przykład w przypadku przesyłania „historii sukcesu”, zgłaszania prośby o prezentację lub wypełniania ankiet wyświetlających się w naszych witrynach internetowych);
(iv) użytkownik zgłasza problem dotyczący dowolnej z Usług lub
(v) użytkownik dokonuje transakcji z użyciem dowolnej z naszych Usług. 

Tego rodzaju informacje mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane kontaktowe użytkownika, takie jak adres domowy lub służbowy. Mogą również obejmować informacje biograficzne, takie jak data urodzenia. Mamy ponadto prawo gromadzić takie dane dotyczące użytkownika, jak informacje o jego koncie bankowym. Używamy tych danych, aby umożliwiać użytkownikowi korzystanie z Usług i zapewniać wysoką jakość obsługi klienta. 

Informacje dodatkowe 

W przypadku skontaktowania się z nami w celu złożenia skargi lub zapytania o Usługi, albo
o którekolwiek z oferowanych przez nas produktów bądź usług możemy zachować zapis takiej korespondencji w celu zapewniania wysokiej jakości obsługi klienta. Możemy również poprosić użytkownika o wypełnienie ankiet opracowywanych w celach badawczych  dotyczących naszych produktów i Usług. Wypełnianie ankiet nie jest obowiązkowe. 

Informacje dotyczące urządzenia 

Możemy gromadzić informacje o urządzeniu, z którego użytkownik korzysta do pobierania niektórych z naszych Usług lub do pobierania dokumentacji z naszej witryny internetowej. Dane te, o ile są dostępne, obejmują unikalne identyfikatory urządzenia, informacje o systemie operacyjnym oraz informacje o sieci komórkowej i są gromadzone na potrzeby zarządzania systemem. Na potrzeby obsługi klienta i zarządzania systemem możemy łączyć tego typu dane dotyczące urządzenia
z informacjami przekazanymi przez użytkownika oraz dodatkowymi, o których mowa w punktach powyżej. Powiązane informacje — przez cały czas trwania takiego powiązania — będą traktowane jak dane osobowe zgodnie z niniejszymi Globalnymi Zasadami Dotyczącymi Ochrony Danych. 

Informacje zapisywane w dzienniku 

Podczas korzystania z Usług możemy również automatycznie gromadzić i przechowywać niektóre informacje w naszych dziennikach serwerowych w celu lepszego zrozumienia sposobu korzystania przez użytkowników z naszych Usług, zarządzania systemem oraz zapewniania zgodności
z preferencjami użytkownika i wysokiej jakości obsługi klienta. Ten typ danych obejmuje informacje
o tym kiedy, w jaki sposób i jakich elementów Usług używa użytkownik. 

Bezpieczeństwo danych i zapobieganie oszustwom 

Możemy również wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu zapewniania bezpieczeństwa korzystania z Usług oraz z dowolnych kont użytkownika u nas i w naszych Jednostkach, a także w celu zapobiegania oszustwom lub nadużyciom związanym z naszymi Usługami oraz wykrywania tego typu działań. 

Materiały marketingowe 

Możemy również, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wykorzystywać dane kontaktowe użytkownika w celu przekazywania mu informacji o produktach i Usługach, które mogą go zainteresować. Jeżeli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane w tym celu, może w dowolnym momencie zrezygnować z tego typu korespondencji, klikając łącze „zrezygnuj
z subskrypcji” znajdujące się w stopce wiadomości e-mail z przesyłanymi informacjami marketingowymi. Należy mieć jednak świadomość, że nawet w przypadku rezygnacji z otrzymywania wiadomości o treści marketingowej, możemy nadal kontaktować się z użytkownikiem w kwestiach związanych ze świadczonymi Usługami, np. w sprawie wprowadzenia zmian w Usługach, regulaminie czy w niniejszych Globalnych Zasadach Dotyczących Ochrony Danych.

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celu obsługi, konserwacji i udostępniania funkcji ogólnych i funkcji właściwych dla poszczególnych Usług (w tym wszelkich dodatkowych funkcji zamówionych przez użytkownika), jak również w celu realizacji zadań związanych z obsługą
i wsparciem technicznym klienta. Użytkownik będzie zawsze informowany, czy podanie poszczególnych informacji jest dobrowolne, aby miał możliwość wycofania zgody lub skorzystania — w dowolnym czasie — ze swoich praw w odniesieniu do tych informacji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. 

W świetle powyższego „podstawą prawną” do przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika będzie zazwyczaj jedna z poniższych sytuacji: 

  • służy to wypełnianiu zobowiązań umowy zawartej z użytkownikiem,
  • jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów biznesowych naszych lub, powiązanych z nami, stron trzecich,
  • użytkownik udzielił zgody na przetwarzanie danych,
  • przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na nasze zobowiązania prawne. 

Dane osobowe sklasyfikowane jako „wrażliwe” będą przetwarzane na potrzeby świadczenia przez nas Usług wyłącznie po uzyskaniu na to wyraźnej zgody użytkownika.Przykładem wrażliwych danych są informacje związane z dokumentacją medyczną użytkownika, które mogą obejmować informacje
o doświadczeniach pacjentów w związku z korzystaniem z naszych produktów.

3. DANE OSOBOWE DZIECI 

Osoby w wieku poniżej 16 lat nie mogą korzystać z żadnej z naszych Usług ani utworzyć u nas konta, chyba że zezwala na to obowiązujące prawo lub uzyskały zgodę rodziców/opiekunów prawnych. 

4. PLIKI COOKIE I PODOBNEGO TYPU ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE 

Niektóre Usługi, takie jak nasza witryna internetowa i aplikacje na urządzenia przenośne, wykorzystują pliki cookie i podobnego typu rozwiązania technologiczne („Pliki cookie”). Plik cookie to niewielki, zawierający litery i cyfry, plik zapisywany na urządzeniu użytkownika i stosowany niekiedy do zapisywania informacji związanych z jego aktywnością. Pliki cookie i podobnego typu wykorzystywane przez nas rozwiązania technologiczne są przeznaczone do celów analitycznych. Dzięki nim możemy odróżnić danego użytkownika od innych osób korzystających z naszej witryny internetowej lub z innych Usług. Pomaga to nam dostosowywać zawartość witryny i Usługi do potrzeb użytkownika, jak również udoskonalać świadczone przez nas Usługi. Poniżej opisano poszczególne kategorie plików cookie wykorzystywanych podczas świadczenia Usług. 

Pliki cookie niezbędne do świadczenia Usług 

Tego typu pliki cookie są niezbędne do tego, aby użytkownik mógł poruszać się po naszych witrynach internetowych i interfejsach Usług. Umożliwiają także korzystanie z niektórych zamówionych przez użytkownika funkcji i Usług. Bez tych plików cookie świadczenie niektórych Usług zamówionych przez użytkownika jest niemożliwe. Pliki te są usuwane po zamknięciu przeglądarki internetowej. 

Pliki cookie z informacjami o działaniu Usług 

Te pliki cookie gromadzą informacje o sposobie, w jaki użytkownik korzysta z Usług. Umożliwia to nam ulepszanie Usług i orientowanie się, jaki ich składnik jest najważniejszy dla danego użytkownika
i jego sposobu korzystania z Usług. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są danymi zbiorczymi i nie mają na celu identyfikacji użytkownika. 

Pliki cookie dotyczące funkcjonalności Usług 

Te pliki cookie zapamiętują dane stosowane podczas korzystania z Usług (takie jak nazwa użytkownika, język, preferencje ustawień, kody krajów lub informacje o kraju lub regionie, w którym dana osoba się znajduje) i mają na celu poprawę jakości i personalizację świadczonych usług, a tym samym — podniesienie poziomu zadowolenia użytkowników. 

Pliki cookie z informacjami o docelowych odbiorcach treści 

Te pliki cookie decydują o tym, jakie reklamy będą prezentowane użytkownikowi w oparciu o jego preferencje i zainteresowania. Są również wykorzystywane do ograniczania liczby wyświetleń reklam, a także do pomiaru skuteczności kampanii reklamowych. Pliki cookie tego typu gromadzą informacje o zawartości stron przeglądanych przez użytkownika, aby wyświetlane później reklamy były bardziej dopasowane do jego preferencji i zainteresowań. 

Google Analytics

Nasza witryna internetowa może korzystać z usługi Google Analytics – internetowego narzędzia do analiz udostępnianego przez firmę Google Inc. („Google”). Usługa Google Analytics na podstawie plików cookie analizuje, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny internetowej. Zgromadzone w plikach cookie informacje dotyczące korzystania z witryny przez użytkownika (w tym adres IP w skróconej formie) są przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane. Na podstawie tych informacji firma Google dokonuje oceny sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny internetowej, przygotowuje raporty dla operatorów witryn internetowych dotyczące aktywności na danych witrynach oraz udostępnia użytkownikom usługi związane z witrynami internetowymi i internetem. Firma Google może również przekazać te informacje stronom trzecim w sytuacji, gdy jest to wymagane przepisami prawa lub gdy strony trzecie przetwarzają informacje w imieniu firmy Google. Firma Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi, którymi dysponuje.

Jeśli użytkownik nie chce, aby jego dane były wykorzystywane przez usługę Google Analytics, może zainstalować w swojej przeglądarce internetowej odpowiedni dodatek. W tym celu można użyć następującego łącza, które przeniesie użytkownika bezpośrednio do strony firmy Google: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Opcje dostępne dla użytkownika i rezygnacja z zapisu plików cookie 

Zakładamy, że użytkownik zgadza się na przechowywanie plików cookie na jego urządzeniu. Większość przeglądarek internetowych akceptuje pliki cookie automatycznie. Jeśli jednak użytkownik lub dowolna inna osoba korzystająca z danego urządzenia zdecyduje się wycofać swoją zgodę na zapis plików cookie, to może je w dowolnym momencie zaakceptować lub odrzucić, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej lub aplikacji. Brak akceptacji plików cookie może jednak uniemożliwić korzystanie z interaktywnych funkcji naszych witryn internetowych, platform i Usług w ich pełnym zakresie. 

5. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Gromadzone przez nas informacje mogą być przekazywane do i przechowywane w lokalizacji znajdującej się poza krajem użytkownika, która może mieć mniej restrykcyjne, w porównaniu z jego krajem, przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub nie posiadać ich wcale. 

Jeśli użytkownik znajduje się w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”), z uwzględnieniem Wielkiej Brytanii, zastosowanie ma, co następuje: dane mogą być również przetwarzane przez personel spoza obszaru EOG, który pracuje dla naszej firmy lub dowolnego z naszych dostawców, na przykład w celu świadczenia usług wsparcia technicznego. Niemniej jednak przy każdym przesyle danych użytkownika poza obszar EOG będziemy stosować wymagane prawem środki w celu zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych użytkownika i ich obsługi w sposób bezpieczny oraz zgodny z niniejszymi Globalnymi Zasadami Dotyczącymi Ochrony Danych. Użytkownik może uzyskać od nas kopię protokołu zabezpieczeń wprowadzonego na potrzeby ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w opisanych tu sytuacjach. 

6. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak jest to w uzasadnionym zakresie niezbędne do realizacji celów opisanych w punktach 1 i 2 powyżej lub zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Można się z nami skontaktować, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat obowiązujących okresów przechowywania danych.   

7. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA 

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione dowolnej Jednostce firmy Hillrom. 

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione stronie trzeciej: (a) w przypadku sprzedaży dowolnego podmiotu biznesowego lub aktywów, w związku z którą konieczne jest ujawnienie danych osobowych użytkownika prospektywnemu nabywcy podmiotu biznesowego lub aktywów, (b) w przypadku nabycia naszej firmy lub zbiorczo wszystkich jej aktywów przez stronę trzecią, w związku
z czym przechowywane przez nas dane osobowe naszych użytkowników staną się jednym z aktywów z prawem własności przeniesionym na nabywcę, (c) w przypadku nawiązania partnerstwa lub współpracy ze stroną trzecią w celu wspomagania nas w świadczeniu Usług na rzecz użytkownika lub (d) w przypadku konieczności ujawnienia lub udostępnienia danych osobowych użytkownika ze względu na obowiązek prawny/wymagany przepisami bądź wniosek podobnego typu. 

Dane osobowe użytkownika mogą zostać ujawnione stronie trzeciej także: (a) w celu zapewnienia przestrzegania przez użytkownika wszystkich warunków obowiązującej umowy bądź na potrzeby stwierdzenia ewentualnych naruszeń w tym względzie lub (b) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa naszego, użytkowników naszych Usług albo innych podmiotów. 

8. WITRYNY INTERNETOWE I USŁUGI STRON TRZECICH                                           

Oferowane przez nas Usługi mogą zawierać łącza do i z różnego rodzaju innych witryn internetowych. Przy korzystaniu z łączy do tego typu witryn należy pamiętać, że mają one własne zasady
i regulaminy dotyczące ochrony prywatności i nasza firma nie ponosi za nie odpowiedzialności. 

Korzystanie z którejkolwiek z naszych aplikacji internetowych lub przeznaczonych na urządzenia przenośne podlega również zasadom i regulaminom dotyczącym ochrony prywatności określonym przez dostawcę i/lub operatora ze sklepu z aplikacjami („Dostawca ze sklepu z aplikacjami), od którego pobrano aplikację. 

Przed przekazaniem jakichkolwiek danych osobowych dowolnej innej witrynie internetowej lub Dostawcy ze sklepu z aplikacjami należy zapoznać się z zasadami i regulaminami ochrony prywatności opracowanymi przez te strony trzecie. 

9. PRAWA UŻYTKOWNIKA I DOSTĘP DO INFORMACJI 

W niektórych okolicznościach i jurysdykcjach przepisy dotyczące ochrony danych nadają użytkownikowi prawa w odniesieniu do danych osobowych. Prawa te różnią się w zależności od kraju/regionu, ale mogą obejmować: prawo do wyrażenia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, prawo do dostępu do kopii danych osobowych użytkownika oraz możliwość nakazania usunięcia, ograniczenia dostępności lub uzyskania możliwej do odczytu na komputerze kopii danych osobowych użytkownika. 

Użytkownik może w dowolnym momencie zaktualizować lub usunąć swoje konto lub profil za pośrednictwem odpowiedniej Usługi. Należy pamiętać, że usunięcie konta czy profilu nie powoduje usunięcia danych osobowych przesłanych wcześniej za pośrednictwem odpowiedniej Usługi (nie dotyczy to użytkowników aplikacji Welch Allyn Home™ dostępnej tylko w niektórych krajach) ani danych osobowych przesłanych z odpowiedniej Usługi do elektronicznej karty pacjenta w placówce medycznej. 

Mieszkańcy stanu Kalifornia mogą zażądać – zgodnie z obowiązującym w tym stanie prawem – dostępu do informacji na temat przekazywania przez nas danych osobowych stronom trzecim do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym. Żądanie takie jest bezpłatne i może zostać zgłoszone raz w roku. W celu zgłoszenia takiego żądania należy wysłać wiadomość e-mail lub listownie na adres podany w części „Kontakt” w niniejszych Globalnych Zasadach Dotyczących Ochrony Danych (lub skontaktować się z nami w inny wskazany sposób), podając w temacie wiadomości informację o chęci skorzystania z prawa „California Shine the Light” przysługującego mieszkańcom Kalifornii. 

Zgłoszenia dotyczące korzystania z tego typu praw użytkownika będą rozpatrywane zgodnie
z obowiązującym prawem. Aby skorzystać z któregoś z powyższych praw, należy skontaktować się
z nami z użyciem informacji podanych w części „Kontakt” niniejszych Globalnych Zasad Dotyczących Ochrony Danych. 

10. KORESPONDENCJA LUB INFORMACJE PRZESYŁANE ZA POŚREDNICTWEM NASZEJ WITRYNY 

Korespondencji ani innych informacji przesyłanych do firmy Hillrom za pośrednictwem jej witryn internetowych nie traktuje się jako danych poufnych i firma Hillrom ma prawo do ich powielania, publikowania i używania w dowolny sposób lub w dowolnym celu. Firma Hillrom ma prawo do korzystania z wszystkich treści zamieszczonych w tego typu korespondencji, w tym z wszelkich przesyłanych nam pomysłów, koncepcji dotyczących wynalazków, technik lub praktycznych zastosowań, w dowolnym celu, w tym m.in. na potrzeby opracowywania, wytwarzania i/lub sprzedaży towarów bądź Usług. Odpowiedzialność za treści i informacje przesyłane do witryn internetowych firmy Hillrom, w tym za ich prawdziwość i dokładność, ponosi osoba je wysyłająca. 

11. ZMIANY W GLOBALNYCH ZASADACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY DANYCH 

Globalne Zasady Dotyczące Ochrony Danych mogą zostać w dowolnym czasie zaktualizowane na naszej witrynie internetowej. Użytkownik zostanie o tym poinformowany przy kolejnym użyciu Usług po wprowadzeniu zmiany w życie. Nowy tekst dokumentu Globalne Zasady Dotyczące Ochrony Danychmoże wówczas wyświetlić się na ekranie i w celu kontynuacji użytkownik będzie musiał się z nim zapoznać. Poniżej zostanie wyświetlona data ostatniej aktualizacji Globalnych Zasad Dotyczących Ochrony Danych. 

12. HIPAA 

Firma Hillrom dysponuje osobną kopią dokumentu o ochronie danych osobowych (Notice of Privacy Practices) obowiązującego w związku z ustawą o przenośności i odpowiedzialności
w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act, HIPAA). Z dokumentem tym można zapoznać się tutaj.

13. RetinaVue® Network 

Użytkownicy mieszkający w krajach, w których nasze Usługi obejmują dostęp do platformy RetinaVue Network, muszą wiedzieć, że wszelkie dane osobowe pacjentów są przetwarzane przez nas w imieniu specjalistów opieki zdrowotnej korzystających z platformy. Wszelkie pytania dotyczące przekazywania i przechowywania danych osobowych za pośrednictwem platformy RetinaVue Network pacjenci powinni kierować bezpośrednio do swoich specjalistów opieki zdrowotnej, a nie do nas. 

14. KONTAKT 

Pytania i uwagi dotyczące niniejszych Globalnych Zasad Dotyczących Ochrony Danychmożna przesyłać na adres: Hill-RomPrivacyOfficer@hill-rom.com 

Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi we właściwym organie nadzorczym, jeśli uzna, że jego dane osobowe były przetwarzane w sposób niezgodny z prawem lub naruszający jego prawa do ochrony danych osobowych. 

Data ostatniej aktualizacji Globalnych Zasad Dotyczących Ochrony Danych: 1 lutego 2019 r.