Warunki firmy Hillrom

1. Zakres

1.1 Korzystanie z tych stron internetowych firmy Hillrom (zwanych danej „witryną internetową firmy Hillrom”) i/lub jej spółek zależnych (zwanych dalej firmą „Hill-Rom”) podlega poniższym warunkom. Rozpoczęcie korzystania z witryny internetowej firmy Hillrom oznacza akceptację tych warunków.

2. Materiały

2.1 Firma Hillrom udostępnia w witrynie internetowej firmy Hillrom informacje, oprogramowanie lub dokumentację („materiały”) do celów określonych w witrynie internetowej.

3. Dostęp i ochrona hasłem

3.1 Firma Hillrom zastrzega sobie prawo do a) przyznania, odmowy, ograniczenia lub cofnięcia każdemu użytkownikowi prawa dostępu bez żadnego powiadomienia oraz b) przyznania dostępu pod warunkiem np. przekazania przez użytkownika określonych informacji oraz c) narzucenia pewnych warunków użytkowania.

3.2 Niektóre materiały udostępnione w witrynie internetowej firmy Hillrom mogą być chronione hasłem. Użytkownik zapewnia, że jego hasła nie zostaną udostępnione osobom trzecim i jest odpowiedzialny za wszystkie transakcje i inne czynności wykonywane z wykorzystaniem swojego hasła.

4. Pozwolenie na korzystanie z materiałów i warunki ich użytkowania

4.1 Firma Hillrom udziela użytkownikowi niewyłącznej i nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie materiałów udostępnianych użytkownikowi w witrynie internetowej firmy Hillrom w celach, dla których zostały one przez nią udostępnione.

4.2 Podczas korzystania z witryny internetowej firmy Hillrom użytkownik nie będzie:

• naruszać żadnych praw własności intelektualnej (firmy Hillrom) ani innych praw własności;

• przesyłać żadnych treści zawierających wirus lub innego programu, który może spowodować uszkodzenie danych;

• przekazywać, przechowywać ani przesyłać hiperłączy ani treści, z których użytkownik nie ma prawa korzystać; dotyczy to w szczególności przypadków, gdy takie hiperłącza lub treści są sprzeczne ze zobowiązaniami do zachowania poufności bądź są nielegalne; lub

• rozpowszechniać reklam, wiadomości spam, niechcianych wiadomości lub nieprawidłowych ostrzeżeń o wirusach, wadach lub podobnych materiałów. Użytkownik nie może również proponować ani żądać udziału w loterii, grze lub innych działaniach, które wiążą się z wygrywaniem pieniędzy albo zdobywaniem innych korzyści.

5. Własność intelektualna

5.1 Materiały są chronione prawem autorskim i innymi prawami własności intelektualnej. Materiały znajdujące się w witrynie internetowej firmy Hillrom nie mogą być zmieniane, kopiowane, powielane, sprzedawane, wypożyczane, używane, uzupełniane lub wykorzystywane w inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Hillrom.

5.2 Użytkownikowi nie udziela się żadnych innych praw poza prawem użytkowania oraz innymi prawami wyraźnie przyznanymi w niniejszej umowie.

6. Łącza

6.1 Witryna internetowa firmy Hillrom może zawierać łącza do stron internetowych innych firm. Firma Hillrom nie ponosi odpowiedzialności za zawartość witryn internetowych innych firm, nie rości sobie do nich praw własności, nie kontroluje ani nie weryfikuje ich treści lub dokładności informacji w nich zawartych oraz zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za treści i informacje znajdujące się w takich witrynach. Korzystanie z takich witryn internetowych odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkownika i podlega określonym na nich warunkom korzystania.

7. Odpowiedzialność

7.1 Materiały udostępniane przez firmę Hillrom są udostępniane w takim stanie jak widać. W maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo wyłącza się wszelką odpowiedzialność za wady jakościowe i prawne materiałów odnośnie do poprawności bądź braku wad albo braku roszczeń lub praw stron trzecich albo odnośnie do kompletności i/lub przydatności do określonego celu i przydatności handlowej. Wymagane parametry produktu podlegają odrębnej umowie i nie zależą od treści witryny internetowej.

7.2 Materiały mogą zawierać ogólne opisy związane z możliwościami technicznymi poszczególnych produktów, jednak w niektórych przypadkach, w tym między innymi w przypadku wprowadzania zmian w produktach, braku wymaganych zezwoleń organów nadzorujących, kontroli eksportowych itp., mogą nie być dostępne dla użytkownika.

7.3. Niniejszym firma Hillrom i administratorzy tej witryny internetowej, w maksymalnym zakresie dopuszczonym przez obowiązujące prawo, wyłączają wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, straty, żądania lub wszelkiego rodzaju szkody powstałe w związku z materiałami udostępnionymi w tej witrynie internetowej, w tym między innymi za straty lub szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub następcze, odszkodowania kompensacyjne lub utratę zysków albo danych, uszkodzenie systemów informatycznych i baz danych, utratę danych oraz naruszenie prywatności danych użytkowników, wynikające z pogwałcenia umowy lub gwarancji, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), odpowiedzialności za produkt lub z innego tytułu.

7.4 Dla własnego bezpieczeństwa użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa informatycznego i danych.

8. Ochrona prywatności danych użytkownika i transmisja danych

8.1 Na potrzeby gromadzenia, wykorzystania i przetwarzania danych osobowych (zwanych danej „danymi użytkownika”) użytkownika w witrynie internetowej firmy Hillrom firma Hillrom stosuje się do odpowiednich przepisów prawa dotyczących ochrony prywatności danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że witryny internetowe mogą być administrowane na innych terytoriach niż to, na którym znajduje się użytkownik, i wyraża na to zgodę oraz zgadza się na przekazywanie, przetwarzanie i kontrolowanie danych użytkownika przez firmę Hillrom i jej dostawców usług w dowolnym miejscu na świecie.

9. Przepisy dotyczące funkcjonowania rynku

9.1 Każdy kraj ma określone zasady dotyczące przekazywania informacji medycznych lub innych informacji na temat produktów medycznych. Żaden z zapisów niniejszej umowy nie może być interpretowany jako zachęta ani promocja produktu, który nie jest zatwierdzony na mocy przepisów prawa kraju użytkownika. Jeśli jakakolwiek treść w witrynie internetowej firmy Hillrom zostanie zinterpretowana jako sprzeczna z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju, osoby podlegające prawu tego kraju nie będą uprawnione do korzystania z witryny internetowej firmy Hillrom.

10. Sąd właściwy miejscowo i obowiązujące prawo

10.1 Witryna internetowa Hillrom jest obsługiwana i zarządzana przez firmy zlokalizowane w wielu miejscach na całym świecie. Niniejsze warunki podlegają lokalnym przepisom prawa i ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z nimi.